Sąlygos | Taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šiose privatumo nuostatose „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” yra nuorodos į MB „FORUMO TEATRAS” ir įgaliotus asmenis.

www.strh.lt/www.strh.eu ir bet kurią svetainės dalį bei jos turinį saugo Lietuvos Respublikos tarptautiniai įstatymai. www.strh.lt/www.strh.eu taip pat saugoma autorių teisių. Prekės ženklas, STRH studijos gaminiai ir visos vizualinės medžiagos autorių teisės priklauso MB "FORUMO TEATRAS"". www.strh.lt/www.strh.eu pasilieka teisę bet kuriuo metu, jei reikia, be išankstinio įspėjimo pakeisti ar pridėti prie svetainės turinį.

Mūsų elektroninės prekybos www.strh.lt/www.strh.eu paslaugomis gali naudoti ne mažiau kaip 18 metų amžiaus lankytojai; lankytojai iki aštuoniolikos metų turi teisę pateikti užsakymus tik su savo tėvais, įtėviais ar globėjais, išskyrus atvejus, kai jie disponuoja savo pajamomis ar stipendijomis; juridiniai asmenys; visų pirmiau minėtų lankytojų įgaliotų atstovų.

Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis naudojimosi sąlygomis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šiuo tinklalapiu, nes neturite tam teisės. Šios prekių pirkimo – pardavimo naudojimosi sąlygos (toliau „Sąlygos“) įsigalioja tada, kai Pirkėjas apsilanko šiame tinkalalapyje ar jo dalyje - el. Parduotuvėje - yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

Šiame tinklalapyje mes pristatome STRH mados namų veiklą bei parduodame STRH mados namų sukurtą ir pagamintą produkciją – drabužius, aksesuarus ir kt.

Atsakomybės ribojimas

Mes nesame atsakingi dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šiame tinklalapyje esančios ar per jį prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio. Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą konsultaciją.

Šiame tinklalapyje informacija yra pateikiama „tokia, kokia yra” ir „tiek, kiek jos yra”, nedarant jokių jos turinio pakeitimų. Taikytinų įstatymų leistina apimtimi mes neteikiame jokių garantijų, pareiškimų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant aktualumu, tikslumu, pilnumu ar tokios informacijos tinkamumu konkrečiam tikslui) ir nesame atsakingi už šios informacijos panaudojimą. Taip pat neatsakome už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusias su šiame tinklalapyje esančios informacijos naudojimu.

Jūs sutinkate, kad šiame tinklalapyje esančią ar per jį atsisiųstą informacija Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika. Mes taip pat neatsakysime už Jums suteikto slaptažodžio naudotis tinklalapiu ar jame esančia informacija naudojimą.

Autorių teisės

Šiame tinklalapyje gali būti mums ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, preziumuojama, kad visos autoriaus teisės į šį tinklalapį ir jame esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant į visus jame esančius dokumentus, riktus, tekstus, atvaizdus, grafiką ir kodus, išskyrus informaciją, kuri nėra autorių teisių objektu, priklauso mums.

Kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti šiame tinklalapyje Jums prieinamus duomenis be raštiško mūsų sutikimo draudžiama.

Jokie šiame tinklalapyje esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio mūsų ar asmens, kuriam priklauso tokie ženklai, sutikimo.

Išskyrus kiek aiškiai aukščiau nurodyta kitaip, dalies ar visos šiame tinklalapyje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimą remiantis šiuo tinklalapiu ar jame esančiais duomenimis, įtraukimas į kitus tinklalapius, elektroninės paieškos sistemas ar publikavimą, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas

Teisė naudoti vartotojų pateiktą informaciją

Jei Jūs mums pateikiate bet kokią informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant asmeninio pobūdžio informaciją, know-how, komentarus, idėjas, klausimus, santraukas ar panašiai), tiek, kiek tai neprieštarauja šio tinklalapio Privatumo nuostatoms, Jūs (i) sutinkate, kad tokia informacija nebūtų laikoma konfidencialia, (ii) suteikiate mums pasaulinę, neterminuotą, nemokamą, neišimtinę licenciją naudoti, atskleisti, kopijuoti, modifikuoti, adaptuoti, viešai rodyti ir išversti visus ir bet kokius tokius duomenis bet kokiu tikslu ir be jokių apribojimų. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra ir nepranešę Jums pašalinti ar ištrinti bet kokią Jūsų mums pateiktą informaciją.

Trečiųjų asmenų tinklalapiai ir jų turinys

Kai kurios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos dalys gali priklausyti trečiajam asmeniui, taip pat jame gali būti hiperteksto saitas ar kitokia nuoroda į trečiųjų asmenų tinklalapius. Mes nekontroliuojame tretiesiems asmenims priklausančių tinklalapių ir juose esančios, per juos prieinamos ar pasiekiamos informacijos, todėl mes, neremiame, nerekomenduojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už tokius trečiųjų asmenų tinklalapius ar jų turinį, ar tokių tinklalapių prieinamumą. Ypatingai mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių kaltinimų, kad tretiesiems asmenims priklausantys duomenys ar informacija (pateikti šiame ar bet kokiame kitame tinklalapyje) pažeidžia bet kokio asmens intelektinės nuosavybės teises, ar atsakomybės, kylančios iš bet kokios informacijos ar nuomonės, kuri yra tokio trečiojo asmens tinklalapyje, duomenyse ar informacijoje.

Šio tinklalapio veikimas ir pakeitimai

Mes negarantuojame, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai/defektai bus nedelsiant pašalinti, o taip pat, kad tinklalapyje nėra ir (ar) nebus virusų.

Taip pat mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo keisti bet kurią šio tinklalapio dalį ar jo naudojimosi sąlygas, taip pat apriboti ar nutraukti naudojimąsi šiuo tinklalapiu ir jame esančia informacija. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjas asmeniškai informuojamas nebus Bet kokie šių naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalioja Jums apsilankius šiame tinklalapyje. Neatsižvelgiant į pirmiau nurodytą, mes nesame įpareigoti nuolat atnaujinti šio tinklalapio.

Kaip su mumis susisiekti

Norėdami su mumis susisiekti, siųskite mums elektroninius laiškus adresu strh.fashion@gmail.com Į visas užklausas stengiamės atsakyti per 48 valandas nuo el. laiško gavimo.


SPECIALIOSIOS EL. PARDUOTUVĖS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

1. Teisė naudotis el. parduotuvės paslaugomis

1.1.Pirkti šioje elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.1.1. fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.1.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.1.3. juridiniai asmenys;

2. Apsikeitimas informacija

2.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

2.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekes ir užpildęs visus meniu „Pirkti“ laukus paspaudžią mygtuką „Užsakyti“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma šios elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su UAB „STRH“, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos.

4.3. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda ir įpakavimas, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu.

5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis šia elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų el. parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti šios internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo sąskaitą.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą internetine bankininkyste, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM arba eurais su PVM. Jokie kiti papildomi mokesčiai nėra taikomi.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB “STRH” pateiktas bankų sąskaitas. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2. Apmokėjimas kreditine kortele.

8.2.3. Apmokėjimas „Paypal“ sistema.

8.2.3. Apmokėjimas „Stripe“ sistema.

8.2.3. Apmokėjimas „Paysera“ sistema.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui, laikydamasis prekių užsakymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuotas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su įgaliotu atstovu patikrinti prekės būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos prekės pakuotė pažeista (sudraskyta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas neprivalo priimti prekės. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepastebėjo prekės pristatymo metu.

 

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas


10.1. Kiekvienos šioje elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi apie tai informuoti Pardavėją.

11.3. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 11 straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 29 dienas nuo pirkimo susisiekęs su STRH komanda (strh.fashion@gmail.com) Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.

11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

12.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinio prekybos centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

13.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.